Utmaningar

Hack för Sweden 2019 handlar om hållbarhet och skapar verkliga verktyg för vårt samhälls bästa. Vår övergripande ram är Agenda 2030 och FN: s 17 globala mål. De 6 kategorierna för årets hackathon är de 6 mest datamatiska områdena, som Gartner på regeringens vägnar år 2018 utsåg
Varje kategori har de utmaningar som du kan välja att tävla i. Vilken utmaning vill du försöka lösa i Hack för Sverige 2019? Läs mer här här.
Näringsliv
Miljö
Hälsa
Arbetsmarknad
Utbildning och forskning
Trafik

Det Sverige vi drömmer om

What if we combine Data

The Revival

Näringsliv

1.
Hur kan vi belysa samhällsutmaningar med marknadspotential för entreprenörer?
2.
Hur kan vi mäta och jämföra företags hållbarhetsarbete?
3.
Hur kan vi på ett hållbart sätt förbättra leverans av varor?

Miljö

1.
Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta miljösmarta beslut i vardagen?
2.
Hur kan vi säkerställa god tillgång på vatten i framtiden?
3.
Hur kan vi förmedla kunskap och insikter kring klimatförändringarna till medborgarna?

Hälsa

1.
Hur kan vi använda data strategiskt för att minska ohälsan hos utsatta grupper?
2.
Hur kan vi förbättra omhändertagandet av äldre/ öka kvalitén i äldrevården?
3.
Hur ökar vi medborgares och samhällets motståndskraft och beredskap vid krissituationer?

Arbetsmarknad

1.
Hur förstärker vi möjligheterna till livslångt lärande och ökar rörligheten på arbetsmarknaden?
2.
Hur tillgodoser vi kompetensförsörjningen på en alltmer föränderlig arbetsmarknad?
3.
Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden?

Utbildning och forskning

1.
Hur motarbetar vi det digitala utanförskapet?
2.
Hur stöttar vi människor bättre i processen kring utbildningsval?
3.
Hur tillgängliggör vi forskningsresultat i högre grad till medborgare för att motarbeta fake news?

Trafik

1.
Hur kan vi göra persontransporter tryggare, enklare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv?
2.
Hur kan vi möjliggöra upplevelsen av att resa utan att genomföra den fysiska förflyttningen i tid och rum?
3.
Hur skapar vi smartare städer genom att visualisera flödesdata från trafik?