Bolagsverket  (www.bolagsverket.se)

Bolagsverket är den myndighet i Sverige som granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.


Centrala studiestödsnämnden (www.csn.se)

CSN är den myndighet i Sverige som beslutar om och betalar ut studiestöd till dem som pluggar i Sverige och utomlands. Tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige kunna studera oberoende av social, ekonomisk eller geografisk bakgrund.


Egovlab (www.egovlab.eu/se)

eGovlab bidrar till att skapa framtidens inkluderande samhällsstyrning i teorin och i praktiken. Vi tillämpar forskningsramar och metoder för att gestalta effekten av IT på omställningen mot inkludering, transparens, effektivitet och förändringsledning.


Energimyndigheten (www.energimyndigheten.se)

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem. Vi stödjer utvecklingen av förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer.


Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör vi genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Alla har rätt att må bra.


Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se)

Vi betalar ut pengar till människor i olika situationer. Vårt uppdrag är att besluta om och betala ut vissa förmåner som ingår i socialförsäkringen. Vi är en expertmyndighet med kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och samhälle.


Havs- och vattenmyndigheten (www.havochvatten.se)

Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Som miljömyndighet ska vi vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna.


Iot Sverige – del av Uppsala universitet (www.iotsverige.se)

Vårt mål är att realisera delar ur den nationella agendan för Internet of Things. Under 2016 och framåt fokuserar vi på IoT för innovativ samhällsutveckling genom samarbeten mellan offentliga organisationer, företag och forskare.


Kungliga biblioteket (http://www.kb.se/)

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även musik, såväl fiktiv som icke-fiktiv film samt radio- och tv-utsändningar. Här sparas allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas. Lagen om pliktleveranser har utökats till att gälla visst e-material och delar av svenska webben. Våra samlingar består av cirka 18 miljoner objekt och närmare tio miljoner timmar ljud och rörlig bild. Vi har allt ifrån handskrifter och böcker till radiosändningar, filmer och dataspel.


Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se)

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Maten, djuren, miljön och klimatet är frågor som berör alla. Vi arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se)

MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som är ansvariga. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.


Polisen (www.polisen.se)

Vårt uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Människor ska känna sig trygga där de bor och vistas. Nära medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans jobbar vi för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.


Riksantikvarieämbetet (www.raa.se)

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Vi vill att alla människor ska tänka i tid för att kunskapen om kulturarvet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.


Riksarkivet (www.riksarkivet.se)

I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen att förstå den tid vi lever i. Våra arkiv kommer från statlig förvaltning och från privata företag, organisationer och personer. Du är välkommen att besöka oss, arkiven är öppna för alla.


Rådet för främjande av kommunala analyser (www.rka.nu och www.kolada.se)

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening med uppgift att stödja arbetet med uppföljning, jämförelser och analys i kommuner och landsting. Vi erbjuder en öppen databas Kolada.


Sveriges Kommuner och Landsting (www.skl.se)

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.


Rymdstyrelsen (www.snsb.se)

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet vad gäller forskning och utveckling inom Sverige. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.


Skatteverket (www.skatteverket.se)

Skatteverket är förvaltningsmyndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Vi utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige samt bevakar statens fordringar.


Skogsstyrelsen (www.skogsstyrelsen.se)

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi ansvarar för att den svenska skogspolitiken förs ut och förverkligas i praktiken av de som äger och brukar skogen. Målet är att skogen ska brukas på ett hållbart sätt och med en god miljöhänsyn.


Sveriges lantbruksuniversitet (www.slu.se)

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.


Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se)

Tillväxtverkets stärker Sverige genom att stärka företagens konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.


Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se)

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs.