Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

www.arbetsformedlingen.se


Lantmäteriet

Vi kartlägger Sverige, sätter gränserna och säkrar ägandet. Vi förser samhället med geodata, det vill säga beskrivningar av allt som har ett geografiskt läge. Det kan vara byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Allt som går att lägesbestämma, helt enkelt.

www.lantmateriet.se

Lantmäteriet har även ett nationellt samordningsansvar för geodata. Målet med arbetet är att, tillsammans med andra aktörer i samhället, åstadkomma en nationell infrastruktur för geodata.

www.geodata.se


Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar fram kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Vi ansvarar för och finansierar uppkomsten av en stor mängd miljödata i Sverige. Vi är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

www.naturvardsverket.se    


Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att vi ska utveckla, framställa och sprida statlig statistik och även samordna det statliga statistiksystemet. Vår främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. På vår webbplats finns statistik inom ett flertal områden som befolkning, arbetsmarknad, offentlig ekonomi, levnadsförhållanden och priser.

www.scb.se


SMHI

SMHI möter behoven av information relaterad till luft, vatten, väder, miljö och klimat. Vi tar fram beslutsunderlag för både allmänhet, myndigheter, forskare och näringsliv. Våra professionella användare arbetar inom till exempel energi, samhällsbyggnad, transport samt samhällskydd och beredskap. Vi har totalt 650 anställda varav 100 forskare.

www.smhi.se  


Sveriges geologiska undersökning

SGU är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi undersöker, dokumenterar och informerar om Sveriges geologi. Hos oss arbetar människor med kunskap inom geologi, kemi, fysik, IT och flera andra områden. Till Hack for Sweden erbjuder vi bland annat data om malm, mineral och gruvor, grundvatten och miljöövervakning.

www.sgu.se